پست‌ها

فردا چه خبره

بنگريد

هه هه

چغازنبيل

آزاد

برنامه هاي من

بدون شك

دقت كن

به درد بخور

شد

ولش كن

ساعت

شلوخ

زندگي نمي كنم

اي بابا

draft

نمي خوام

چيپس جديد با تو

تفكر زائد

بازي

ناجوانمردانه

با شما هستم

پری رویان قرار از دل ...

شلنگ تخته

آب خوردن

ياكككككككك

تير تپر

حرف هاي پيش رو

فعلا ولرمم

پيشته

بالاخره

من هستم

كد مرد مي شويم

ديشب چه خوابايي ديدم

دل درد

حال كنيد

اين نيست

ساعت

كيا داشتند

نمي گم

بابا! تو خـــــــــــــــوب!

گومبا گومبا

نفس عميق نفش كش!!

يعني چي

كشتم خودمو

حليميه حليــــــــــــــم