رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2009

وان نوت دوباره

همي گويم و گفته ام بارها، كه: اشتباهي نيست مگر يادگيري!
اشتباهي 
اشتباهي
اشتباهي 
اشتباهي

نيست نيست نيست نيستنيست نيستنيست نيست
مگر:
يادگيري يادگيري يادگيري يادگيري يادگيري يادگيري يادگيري يادگيري يادگيري يادگيري

پ.ن. بطرز خوبي در وان نوت افكارم رو خالي و طبقه بندي كردم و از اين بابت خدا رو شكر. بيل گيتس هم كه آدم نيست :ي

و من

و من پوست مي اندازم. همينجوري هم نيست. يكسال از اتمام سربازي لعنتي مي گذره. به جد نياز به فكر دارم. و هيچكس بهتر از خودم و افكارم و اهدافم بهترين هم فكرم نيست.

مشكل

+ مشكل من اينه كه ارتباط ندارم
- خوب ارتباط برقرار كن
+ خوب فكر مي كنم اعتماد ندارم
- خوب بايد اعتماد كني
+ خوب فكر مي كنم اعتماد ندارند
- امممممم .... حامد تو مشكلت اينه كه سئوال جواب بي خودي مي كني. همين!
+ آره فكر مي كنم راست ميگي
- يقين كن
+ ببخشيد شما؟
- من خودتم

4 ever

بيست نكته براي شاد بودن
صد و بيست نكته براي موفق بودن
هفتاد و سه راه براي پيروزي
شونصد نكته براي ...
يك فكر براي هميشه