رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2015

بهاران را باور کن

و سومین نوروز همراه با همسر و دور از خانه رو تجربه می کنیم. به قول فامیل دور مراری نیست جز دوری دوستان.  ایام می گذرند وخدا رو شکر. دل خوش است و لحظه را در می یابیم. 
خواستیم اینجا چیزی نوشته باشیم در این تاریخ. همین