پست‌ها

چند سال پيش

چه معنی داره

من نگرفتم تو هم نگير

از تو

سيروس؟ تو هم؟

عاليه

تركي

تشكر لازم نيست؟!‌

آش ماش بیرون باش

سخن

گونی

ارسالي

گفته باشم! چرا صفر شدی؟

هر هر

جون من