فعلا ولرمم

اين بيوريتميك رو توي اداره هم نصب كردم. براي هم اتاقيم رو هم اضافه كردم. بعدش چند روز پيش، توي روز بحرانيش بود، با يكي بگو مگو كرد. بهش نشون دادم، گفت شانس آورد وگرنه اگر چند روز قبلش ميومد حسابي حالش جا ميومد. الان اون تو روزاي اوجشه. هر روز مي پرسه و من بهش آب و هواي بيوريتميكش رو نشون ميدم.

بيوريتميك خودم جالبه. 23 روزه كه خيلي خفيف سبزم!! دم خودم ولرمه فعلا!

نظرات