دقت كن

دقت كردم چند روزه كم مي نويسم. هنر كردم! دقت كردن نمي خواد!
كارا خوب پيش ميرن! كدوم كارا! كارام ديگه! خوب پيش ميرن اما هنوز به نتيجه نرسيدن! كدوم نتيجه!؟ داري كم كم خنگ بازي در مياري؟ تو هم مثل من حال نداري؟ من كه حال دارم! ببين! با كسي كه بيوريتميكش پايينه درست صحبت كن.
دقت كردم وقتي بيوريتميكم پايينه موسيقي كلي شارژم مي كنه!

نظرات