پست‌ها

بوي گند

اينه ديگه

بزن تو دهنش. زدم

اخيرش

همه چيز اوکيه . نه. بعله. خير. سننه

به هوش

اهتمال

دهکي

بدل

خوف!

يك

تمام

يک کمي هم برقصيم

هي

بجاي يخ؛ هر چي دلت مي خواد بذار

مخم کار مي کنه - لاغر شدم - ضعف دارم - مي برم

کمي ب ي ترم

سرما خوردم

ما را تناسليدند اين هفته

بهرحال

حامد مي بره

ريدر جان

بکن بکن يا نکن نکن

عزيز چرا

دوست دارم

درباره

مملکت تخميه ها

اسکيپ

من استه

عصر خرد

باربا ماما

ديپلم

دست کم

هه هه

لبه

بي پدر

ممنون

آشغال

عشق پيري

سه کم

نع!

ابتکار

مفيد مختصر

خيلي خبرا

خواهد ماند

ميليوني

همه رو

شاشتو قربون

چرا واقعا

درود بر منفي

لعنت بر مثبت

ز مشهد

دارم ميرم

خرن

زندوني و سرباز و بي کس

چه خشگل

دليل

نمي بريم، تحديد، شکر

هميژوري

خاک شير

فاشيون

کلاژ

به نفس

قدر

باشه

خر

تو هم

بذار

جونمي جووووون

قبل از افطارا

دهنم آب افتاد

ويلوس

عند تسک

از جمله

نمره هشت

سرد شده ها

اوس كريم

بني آدم

بعضي ها

خوش ...

سنگ رو شکم

خوشحاليم

نخورينشــــــا