پست‌ها

هــــــــی

ننویسم؟

حالا

دارد

مراقب آنچه که می گویید باشید

ثانیه ها

نود و یک

نگاه

این نیز بگذرد

خودت

برو تو دل واقعیت، نری اون میاد توی دلت

فکر کن

بیدارم

گاهی همینجوری

مشورت

ایده