رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2006

kheyly motasefam!

خيلي متاسفم!
خيلي متاسفم! از اينکه ...
خيلي متاسفم! از اينکه ... به دنيا اومدم
خيلي متاسفم! از اينکه ... پسرم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دختر نيستم
خيلي متاسفم! از اينکه ... آدمم
خيلي متاسفم! از اينکه ... حس مي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي خوام زندگي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... شعور دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي فهمم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي بينم
خيلي متاسفم! از اينکه ... مي شنوم
خيلي متاسفم! از اينکه ... آرزو مي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... اميد دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... جوونم
خيلي متاسفم! از اينکه ... برنامه دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دلم مي خواد درس بخونم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دلم مي خواد ازدواج کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... اميد دارم
خيلي متاسفم! از اينکه ... به پول فکر مي کنم
خيلي متاسفم! از اينکه ... دلم مي خواد کار کنم
و ....

ما خوش حاليم که ... نظام اسلامي داريم!
ما خوش حاليم که ... جامعه جوان داريم!
ما خوش حاليم که ... اسلام ناب پياده مي شود!
ما خوش حاليم که ... فقر در جامعه ما جايي ندارد!
ما خوش حاليم که ... به فکر درد مردم هستيم!
ما خوش حاليم که ... آزادي بيان داريم!ما خوش …