اين نيست

بودن يا نبودن. اتفاقان اصلا مساله اين نيست!

نظرات