تفكر زائد

تفكر زائد از دكتر محمد جعفر مصفا را مي خوانم. پدرم گرفته از كتابخونه ادارشون. خودم ميرم مي خرمش!
درباره انديشه‌هاي مصفا
در من فكر مي كنم.

نظرات