چيپس جديد با تو

با نهايت شدت عرض مي كنم كه اي ..... توي روحت!‌ با توام!‌ اي گوه! بعد از يك پست، طرف برگه همه رو نميده خروج كنند. سر اين كه 10 دقيقه صبح بيشتر خوابيدند!

الف - آلت تناسلي
ب - آلت تناولي
ج - آلت قتاله
د - آلت گير نده كه اصلا حال و حوصله اين جور سانسور ها رو هم ندارم!‌ خدايا!‌ اين چه موجوديه آخه! دهن ما را زد اين لاكردار! مرد هم كه گريه نمي كنه! پس براي چي گريه رو گذاشتي؟

نظرات