ولش كن

دلت مي خواد با كسي ... ولش كن.
از همين ولش كن ولش كنا، بدم مياد!

نظرات