بابا! تو خـــــــــــــــوب!

داشتم فكر مي كردم
داشتم فكر مي كردم
داشتم فكر مي كردم
داشتم فكر مي كردم


بابا! ‌تو متفكككككككككر!

نظرات