پست‌ها

بوي گند

اينه ديگه

بزن تو دهنش. زدم

اخيرش

همه چيز اوکيه . نه. بعله. خير. سننه

به هوش

اهتمال

دهکي

بدل

خوف!

يك

تمام

يک کمي هم برقصيم

هي

بجاي يخ؛ هر چي دلت مي خواد بذار

مخم کار مي کنه - لاغر شدم - ضعف دارم - مي برم

کمي ب ي ترم

سرما خوردم

ما را تناسليدند اين هفته

بهرحال