پست‌ها

نميشه؟

نبود؟

كل نفس ذائقه الموت

خسته شدمم يعني ناميزون

واي واي

يعني ميشه

برنامه نريزي

غلط

نگاه از بالا

گند و جالب

آدم و كاراش

مديريت بيوريتميک

شما هم ببريد

سر گنده زير لحافه

عـــــــــــــمـــــــل - پدر سوخته

برگرديم سر کارمون

ديگ به سر

داني و نداني

اينجوريه

آره

کجي زايد و کاستي

رقص عاشورايي

آخه

فاکر

نمي دانيد

بفرما

پچ پچي با حامد

سازمان توالت جهاني

برفک

حليم

چه شاعر شدم من

تشکر فراوان

اوي مثبت

چي کاره

دل دردم

هيچي

آقا/خانم

طفلکي

جالب هست و نيست