پست‌ها

كلامي نو

پيشوني بلند

یکی نغز بازی کند روزگار

كسي نيست

از من بر مياد

بابام

خواب

ندارم