پست‌ها

کولی

من ... شده ام

من رو رها کن از این سکوت تنهایی

پیام های ابریشمی برای حامد