شد

دلم مي خواست با كسي حرف بزنم، كه زدم!
خدا رو شكر.
ماه رو نديدم!

نظرات