آدم و كاراش


از اين آدم و كاراش لذت بردم. ايمان مالكي رو عرض مي كنم. از شبستان ديدمشون. اينجا. چه عكس هايي!!! عكس هستند يا نقاشي؟ مساله اين است!
image001 copy image002 copy image004 image010 copy

يا اين يكي!‌

نظرات