كل نفس ذائقه الموت

سجاد رفت. نسبتي نداشتيم با هم جز چو عضوي به درد آورد روزگار ... خدا به خونوادش صبر بده. خبرش رو از اينجا خوندم.

خوندنيه نوشته هاش! :(

نظرات