آقا/خانم

سلام.
آقا/خانم چند وقته به اين فکر و ذهن و احساس و آرزو و ... از اين قبيل فکر مي کنم. مثلا موندم چرا براي يک آدم فقط و فقط لفظ ذهن بکار ميره. منحصر به فرده! و براي فکر، جمع بکار ميره. مثل افکار!! موندم واقعان! در فکرش موندم ها. از خانم شين مي پرسم تا کمکم کنه.

نظرات