حليمداداش مهدي صبحه کله سحر رفت و برامون حليم خريد با نون سنگک!!
همه هم جمع شديم خونه مامان بزرگ و خورديمش توي سرما! داداش رضا اينا هم هستند. ميگم لذت ببريد اونوقت بگيريد بخوابيد!
الان کانال 1 هم داره cast away رو نشون ميده. بيدار شيد ديگه. ريدرم هم اينجوري شد. هنوز بيدار نشديد؟؟ خوب پس منم بيدار ميمونم.

100 اصل در توليد و توسعه نرم‌افزار

اسکات و کتي رو نگاه کنيد. وروجکا چه خوشگلند.

نظرات