چي کاره

شما چي کاره هستيد؟
مهندس راه و ساختمان!
چه خوب. دقيقا چه کار مي کنيد؟
راه ميرم و ساختمان ها رو برانداز مي کنم.
خوب ديگه برو.
کجا؟
گمشو.

نظرات