خودت

خودت، با خودت حرف بزن
خودت، بهت میگه چته


یحمد الحسینی

نظرات