آش ماش بیرون باش

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیبی باش تا با خوردنت، اندیشه ای را بالا ببری!

نظرات