گفته باشم! چرا صفر شدی؟

با کمی ملاحظه به تنهایی و با دوستانتان گوش کنید.

نظرات