کولی

پیرو صحبت قبلی، اصولا کسی تا خم نشه، کسی ازش کولی نمی گیره!
اگه نقطه ضعف نشون بدی تابلوه که از اون استفاده می کنن و ضربه فنیت می کنند.
دست کم نگیر خودت رو و بذار اعتمادت همیشه مثبت بمونه و فرصت ها رو بخاطر عدم اعتماد و ... از دست ندی.
اینا رو خودت داره بهت میگه.

نظرات