اینجا

اینجا هستم و اینجا برای دوستم دعا میکنم. برای اینکه صبور باشه.
برای سلامتی مادرش و البته پدرش.
برای سلامتی پدر و مادرهای همه دوستان و عزیزام.
اینجا هستم و دعا می کنم.

نظرات