آیا

آیا باید برای افرادی که من گودر را به ایشان معرفی کردم و معتاد شدند خود را سرزنش کنم چرا؟!

نظرات

ارسال یک نظر