قانون جاذبه

نامبرده از زمانی که گفت: لال شم اگه دروغ بگم!! دیگر قادر به صحبت کردن نمی باشد

نظرات