برخي

بعضي شعارهاي تبليغاتي واقعا قابل تامل هستند هان!
مثل اين: تدبير امروز و آسايش فردا

نظرات