وقتي بهت نياز دارم


هر چه مي نويسم سانسور مي شود
اينم حالته من دارم!

نظرات