و چند ....

اين گونه است كه گوگل، بـــــــــــــــاز عمل مي كنه. خيلي راحت اجازه ميده تا ملت در تكميل و غنا سازي سرويسش نقش داشته باشن. سرويس ترجمه اش را مي گويم.
+ يك روز در اينترنت (ديدني است)

نظرات