مشكل

+ مشكل من اينه كه ارتباط ندارم
- خوب ارتباط برقرار كن
+ خوب فكر مي كنم اعتماد ندارم
- خوب بايد اعتماد كني
+ خوب فكر مي كنم اعتماد ندارند
- امممممم .... حامد تو مشكلت اينه كه سئوال جواب بي خودي مي كني. همين!
+ آره فكر مي كنم راست ميگي
- يقين كن
+ ببخشيد شما؟
- من خودتم

نظرات