پيشوني بلند

خوش بختانه پيشوني بلندي دارم و دوست دارم اين جمله رو روش بزرگ بنويسم:
اگه فكر مي كني من خرم! خر خودتي!
+ قابل توجه كانديداي انتخاباتي

نظرات