نه اینکه

نه اینکه بخوام حرف سیاسی بزنم، و نه اینکه بخوام بترسم، اصلا به تخممه خاتمی بخواد بیاد و اتفاقی شبیه رفتن قطبی روی بده!

نظرات