كله پاچه

آيا كسي هست تا مرا كله پاچه خور كند؟ هيچ رقمه نمي تونم باهاش كنار بيام اما دوست دارم منم مثل بقيه بخورمش!

نظرات