بی خود

نقطه مقابل علاقه، نفرت نیست. بی‌تفاوتی است.
و آن نقطه آخری، بی خودی لینک نشده است

نظرات