مانده ام چرا!

.. که فوت و رفتن کسی من را به این سرا می آورد تا بنشینم و باران عشق گوش کنم و ...

نظرات