تولدی دوباره

خوابی بودم که بیدار شدم
یعنی مطمئنم که بیدار شدم
کم کم بلند میشم و دل از گرمی دشک می کنم و شیرینی و تلخی خواب رو میذارم گذشت ایام آیا یادم بیاره یا نیاره!

امروز و فردا و بعدها روزهای خوب من هستند. نباید حیفشون کنم.

نظرات