ای دوست گرفته بر سر ما دشمن

 چند روزیست حالم دیدنیـــست - حال من ازاین وآن پرسیدنیست
گاه بر روی زمین زل می زنـــــم - گاه بر حافظ تفاءل می زنـــــــم
 حافظ دیوانه فالم را گرفــــــــت - یک غزل آمد که حالم را گرفــــت
ما ز یاران چشم یاری داشتیم - خود غلط بود آنچه می پنداشتیم!

نظرات