چقدر!؟

همه چی آرومه؟
ما خوبیم؟
چقدر باید صبر کرد و انتظار کشید. و البته تلاش! چقدر؟!

بذاریم زیر پا اون چیزایی که به اسم ارزش کردن توی مخامون؟!
یا تظاهر کنیم و بازی کنیم.

واقعا که پیچیدست دنیا!
خیلی عجبیه. خیلی.

نظرات