نکند


بـــوي بـــــاران تـــــازه مـي آيــد - نکنــــد بـــوي چشم تــر بــاشد
سخني از وفــــــا شنيده نشــد - نکنــــد گـوش خلق کـــر بــاشد
نکنــــد عشق در بــرابــر عقـــل - دست از پـــــا درازتــــــر بـــاشد
نکنـــد پــــرده چـون فـــرو افتـــد - داستــــان داستـــــان زر بــاشد
زير اين نيم کاسـه هاي قشنگ - نکنـــد کاســه اي دگـــر بـــاشد
نکنـــد آنـکه درس ديـن مي داد - از خــــدا پـاک بـي خبـر بـــاشد
همچو سرو ايستادن در اين باد - نکنـــد پـاسخش تبــــــر بـــاشد
نــور کيــوان در آسمان شـب، نکنـــد پـــوچ و بـي ثمـر بـــاشد

نظرات