خاطره

یک پیکان جوادی سوار شی و یه موسیقی توپ گوش بدی کلی حال می کنی!
+ بوی بهشت(سعدی - حسام الدین سراج)
+ شهزاده

نظرات