اسکی

اسکی!!
یکی از بهترین تجربه های طول عمرم که جمعه با لطف پرهام انجام شد.

نظرات