او! مای گاد

دارم با google analytics کار می کنم. یی هو می بینم عنوانش در تولبار فایرفاکش نشون میده که:  ..... google anal
چه باید گفت!!

نظرات