شاید وقتی دیگر

هر چند که یک جوری میشم اما دیگه باید بشم.
دیگه اینجا سعی می کنم ننویسم. بجاش تو بلاگ انگلیسیسه بنویسم. شاید بعضی وقتها اینجا خط خطی بشه.

نظرات