شيرو

عصريه، يک عدد شير گاو رو، با واحد عدد، در سايز نوشابه خانواده را کامل سر کشيدم و الان حال بدي دارم!

نظرات