بنازم به اين هوش


فرزندم. دمت گرم!!! آخر شبي قه قهه اي زدم که همه از خواب پريدند!! دست مريزاد!
توي امتحان استخدامي بانک صادرات، چند وقت پيش شرکت کردم. بعد قرار بوده که از جمعه به اينور نتيجش رو اعلام کنند. که هر دفعه رفتم عنوان کرده بود که اعلام نتايج، اما نشون نمي داد چيزي. تا اينکه الان سايت رو مجدد چک کردم و کلي خواب از کلم پريد. پسر عزيزم هکش کرده سايت رو!! دمت گرم! دمت گرم! دمت گرم! دمت گرم! دمت گرم! دمت گرم!

نظرات